bip bip
print

2017-08-31 14:52:08

Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 29 sierpnia 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/l 086/2017, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin nr IBiOS.6220.8.2015 z dnia 10.06.2016 r. o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa czterech budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie po 1950 szt. tucznika każdy (1092 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr 157 i 537 położonych w miejscowości Wiadrowo gm. Żuromin i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Wiadrowo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 31.08.2017 13:52
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1189

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował