bip bip
print

2017-08-30 13:35:38

Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art.3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.353 ze zm) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1659 z późn. zm.) w związku z postępowaniem toczącym się z odwołania:

Pana E.K. od decyzji Wójta Gminy Ciechanów z dnia 11 lipca 2017roku , nr RG.6220.137.2016.HP2.55 w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie i eksploatacji 15 kurników do ściołowego chowu drobiu - brojlera kurzego o maksymalnej łącznej obsadzie początkowej 903.072 szt./cykl (3612,3 DJP), w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Modła gmina Ciechanów, w granicach działki o nr ew. 52”

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 29 sierpnia 2017r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja znak: SKO/I/V/1096/2017, którą to decyzją SKO w Ciechanowie orzekło:

  1. zaskarżoną decyzję uchylić w całości
  2. ustalić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa i eksploatacja 15 kurników do ściołowego chowu drobiu - brojlera kurzego o maksymalnej łącznej obsadzie początkowej 903.072 szt./cykl (3612,3 DJP), w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Modła gmina Ciechanów, w granicach działki o nr ew. 52”.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów,

- poinformowanie mieszkańców miejscowości Modła w sposób zwyczajowo przyjęty,

- poinformowanie Urzędu Gminy Strzegowo celem poinformowania mieszkańców sołectwa Unikowo w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 30.08.2017 12:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1181

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował