bip bip
print

2017-08-22 11:12:41

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 16 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 16 sierpnia 2017 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IWl 039/2017, którą Kolegium uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta Pułtuska z dnia 26 czerwca 2017r., Nr 51/2017 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel nr T0010 Pułtusk wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilanie, urządzenia telekomunikacyjne), na działce nr ewid. 43/9 w obrębie 4 miasta Pułtusk, przy ul. Tadeusza Kościuszki 185A w Pułtusku i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06- 400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1430.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Pułtusk.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 22.08.2017 10:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 442

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował