bip bip
print

2017-08-22 11:09:07

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 16 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 16 sierpnia 2017 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1027/2017, którą uchyliło w całości decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, decyzją z dnia 7 lipca 2017r., nr IBIOŚ.6220.1.2017 i orzekło określić środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sześciu obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie 1000 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym” ma działkach nr 34/1. -34/2, 34/3 położonych w Poniatowie, Gmina Żuromin.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Żuromin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Poniatowo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 22.08.2017 10:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 457

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował