bip bip
print

2017-07-28 10:34:11

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium odwoławczego w Ciechanowie z dnia 21 lipca 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 21 lipca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/966/2017 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Lubowidz z dnia 18 maja 2017r., nr RGG.6220.16.2016 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1800 sztuk warchlaków i 1800 sztuk tuczników każdy (łącznie 1134 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr ewid. 430 w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Lubowidzu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubowidzu,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Osówka.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.07.2017 09:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 467

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował