bip bip

Artykuł archiwalny

print

2017-06-20 13:22:53

Obwieszczenie z dnia 194 czerwca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 19 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art.3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1659 z późn. zm.) w związku z postępowaniem toczącym się z odwołania:

Fermy Drobiu Karina Błażkiewicz, Dawid Błażkiewicz Sp.j. reprezentowanej przez radcę prawnego Pawła Omiecińskiego oraz Stowarzyszenia Zwykłego Czysta Krępa reprezentowanego przez Prezesa Andrzeja Adama od decyzji Wójta Gminy Joniec z dnia 2 marca 2017roku, nr PBG.6220.4.2015 w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji do ściołowego chowu kur rodzicielskich o łącznej liczbie stanowisk 109000 szt. wraz z wewnętrznymi instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 196 w miejscowości Proboszczewice, gmina Joniec.

zawiadamiam społeczeństwo

Ze w dniu 19 czerwca 2017r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja znak: SKO/I/V/296/2017, którą to decyzją SKO w Ciechanowie orzekło:

  1. zaskarżona decyzję uchylić w całości
  2. ustalić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji do ściołowego chowu kur rodzicielskich o łącznej liczbie stanowisk 109000 szt. wraz z wewnętrznymi instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki 196 w miejscowości Proboszczewice, gmina Joniec.”

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Joniec oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Joniec,

- poinformowanie stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Proboszczewice.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 20.06.2017 12:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1165

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował