bip bip
print

2017-04-04 14:47:51

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 30 marca 2017r.

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 30marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U, z 2016r., poz. 23) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353.) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 2015r. poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam wszystkie strony postępowania oraz społeczeństwo,

że w dniu 30 marca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie wydało decyzję nr SKO/I/V/206/2017 utrzymując w mocy zaskarżoną decyzję. Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 29.09.2014r. znak: KP.6220.4.2013/2014 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta Raciąż oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, w godzinach od 9,00 do 15,00 (również z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem RDOŚ w Warszawie i opinią PPIS w Płońsku).

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Raciąż,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Raciąż,

- poinformowanie stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Raciąż.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 04.04.2017 13:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1092

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował