bip bip
print

2015-01-09 13:40:40

Obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2014r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 30 grudnia 2014r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 30 grudnia 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/963/2014, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Radzanów z dnia 6.11.2014 r. nr 6220.16.2014 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji 15 kurników do ściołowego chowu drobiu - brojlera kurzego o obsadzie początkowej 675.300 szt/cykl (2701,2 DJP) w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Luszewo, gmina. Radzanów, powiat Mławski, w granicach działek o nr ew. 319 i 329" i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanowie,
- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Luszewo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 09.01.2015 12:40
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2849

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował