bip bip
print

2013-03-20 15:36:39

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2013 roku.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium odwoławczego w Ciechanowie z dnia 15 marca 2013r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. nr 79 z 200lr., poz. 856 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 15 marca 2013 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję SKO/I/V/193/194/2013, uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Baboszewo, z dnia 24 stycznia 2013 roku, znak: DŚ.6220.1.2012.2013, ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego „blok 193", połączonego z robotami geologicznymi wykonywanymi z użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000m, na terenie gmin: Baboszewo, Raciąż, Płońsk, Glinojeck, Sochocin, Dzierzążnia, Ojrzeń, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Mała Wieś, Staroźreby, Wyszogród, Joniec, Naruszewo, Załuski oraz miasta Płońsk i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Baboszewie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

-  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

-   ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie Urzędu Gminy w Baboszewie

-  ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania.

 

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 20.03.2013 14:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4038

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował